ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หัวข้อสอบฉบับภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 35.34 KB 133
เอกสารประกันคุณภาพ
สรุปผลการประเมินตนเองปี 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.34 KB 81
แบบเก็บข้อมูลรายคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 37.58 KB 101
แบบกรอกข้อมูล SAR ปีการศึกษา+2558 Word Document ขนาดไฟล์ 686.5 KB 100
คู่มือการประเมินตามมาตรฐานฯ
8ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 543.5 KB 95
7บทที่ 4 (การให้คะแนน)ฉบับแก้ไข 23 ส.ค.54 Word Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 103
6บทที่ 3 (มฐ. 13 -15) Word Document ขนาดไฟล์ 69.74 KB 89
5บทที่ 3 (มฐ. 7 - 12) Word Document ขนาดไฟล์ 216.12 KB 88
4บทที่ 3 (มฐ. 1 - 6) Word Document ขนาดไฟล์ 182.52 KB 88
3บทที่ 1 และ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 102
2คำนำ,สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 92
1ปกระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 75
แบบประเมินจุดเน้น (ต.จ.น.)
แบบประเมินจุดเน้น (ต.จ.น.) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.14 MB 119
ข้อสอบ (ต.จ.น.)
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 89
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 82
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.15 MB 112
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.24 MB 102
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 77
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 96
เอกสารงานวัดผลประเมินผล
ฟอร์มหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 35.3 KB 172
แบบบันทึกข้อความนักเรียนขาดเรียน
แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 59
แบบบันทึกข้อความนักเรียนไม่มีตัวตน Word Document ขนาดไฟล์ 253.5 KB 86
แบบบันทึกข้อความนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.17 KB 84
แผนงาน ปีงบประมาณ 2561
040.แบบประเมินผล และวิเคราะห์โครงการ_กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 55.95 KB 36
032.สรุปกิจกรรม ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 27.02 KB 30
031สรุปโครงการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 44.7 KB 21
02.บันทึกข้อความสรุปผลโครงการปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 33.7 KB 21
01.ปกรายงานโครงการปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 342.9 KB 21
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 160 KB 55
แบบฟอร์มกิจกรรม ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 51
ส่งที่ Email : plan.smp2561@gmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 11.44 KB 35
เอกสารอบรมคูปองครู
หนังสือบันทึกข้อความรายงานผลการไปประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 15
ใบติดใบเสร็จค่าลงทะเบียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 162.4 KB 23
ใบติดใบเสร็จค่าเช่าที่พัก JPEG Image ขนาดไฟล์ 163.33 KB 16
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 14
บันทึกส่งเบิกเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 14
บันทึกส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 152.5 KB 14
แผนงาน ปีงบประมาณ 2562
งบ-2000-บาท Word Document ขนาดไฟล์ 13.35 KB 11
แบบเสนอโครงการ-ปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 88.64 KB 40